مشخصات نرم افزار امور اجتماعی و رفاهی ورداد

 • امکان تعریف اداره مرکزی به همراه ادارات و واحدهای تابعه
 • امکان نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه توسط مدیریت
 • ثبت اطلاعات شخصی، ارتباطی، جسمی و پرسنلی هر فرد در سیستم
 • ثبت افراد تحت تکفل هر یک از پرسنل
 • مشاهده اطلاعات پرسنلی ویرایش شده توسط پرسنل به منظور بررسی صحت اطلاعات
 • امکان تعریف سِمت ها و تعیین کردن سطوح دسترسی هر سمت
 • امکان تعریف امضاهای مورد نیاز هر فرم بر اساس سِمت های تعریف شده در سیستم
 • امکان ارجاع / ارسال یک فرم ها
 • امکان ثبت پاراف و اقدامات برای هر فرم
 • لاگ گیری اسامی افرادی که محتوای یک فرم را مشاهده کرده اند به منظور افزایش امنیت سیستم
 • امکان تعریف انبارهای داخلی سازمان مانند انبار خدمات دفتری و مستغلات
 • ارسال درخواست تامین کالا به انبار توسط پرسنلی که مجوز دارند
 • ثبت فاکتور خرید، درخواست تامین کالا از انبار مرکزی، خروج کالا، برگشت کالا، اسقاط کالا
 • ثبت بازدید از اموال به همراه وضعیت سالم / خراب و کیفیت
 • ثبت گردش دارایی در بین پرسنل
 • ثبت تعمیرات انجام شده و هزینه ی تعمیرات
 • تعریف و ثبت مشخصات ویژه برای هر نوع کالا
 • ثبت تمام ساختمان ها و منازل مربوط به اداره به همراه اطلاعات ملکی و انشعابات آب، برق، گاز
 • ثبت افرادی که در منازل سکونت داشته اند
 • ثبت قبوض آب، برق، گاز
 • ثبت تعمیرات انجام شده برای منازل و امکان درخواست تعمیر
 • امکان تعریف خدمات و تعمیراتی که در زمینه های مختلف مانند: راه و ساختمان، فضای سبز و برق ارائه می شوند
 • ارسال درخواست تعمیر برای مستغلات
 • ارسال درخواست تعمیر برای اموال شرکت
 • ثبت هزینه تعمیرکار، قطعات مصرفی و نیروی کار
 • مدیریت پست داخلی، صادره و وارده به منظور ثبت درخواست انتقال اسناد از یک واحد یا ساختمان به جای دیگر
 • مدیریت چاپخانه، امکان ارسال درخواست چاپ فرم های سازمانی به تعداد مورد نیاز
 • امکان ایجاد فرم های ثبت نام در خدمات رفاهی و ورزشی در فرم ساز
 • امکان تعریف گردش کار برای هر فرم
 • مدیریت خدمات مسافرتی و طرح های مسافرتی ویژه پرسنل
 • ثبت رشته های ورزشی، تیم های شرکت، بازیکنان و مربیان، قراردادهای مربیان و بازیکنان و هزینه های مربوط به هر تیم یا بازیکن
 • دارای بخش استعداد یابی ورزشی به منظور استعدادیابی در بین پرسنل و افراد تحت تکفل
 • مدیریت هزینه انتقال پرسنل به صورت برون شهری یا درون شهری
 • امکان درخواست رزرو هتل یا مهمان سرا به همراه درخواست تهیه بلیت
 • ثبت هزینه و مشخصات بلیت های رفت و برگشت به صورت جداگانه
 • ارسال درخواست تهیه بلیت و رزرو هتل به مدیریت
 • امکان تعریف فرم ها در فرم ساز
 • بایگانی بازرسی های انجام شده از ساختمان ها و محل های مختلف

شرکت ورداد توسعه شیراز

www.vardadco.ir